Kutsu kevätkokouseen to 14.2.2019 ja ylimääräiseen viralliseen kokoukseen to 28.2.2019

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry kutsuu jäsenet kevätkokoukseen torstaina 14.2.2019 klo 18. Paikkana on HRMY:n kerhotila Rakennusmestarien talossa, Fredrikinkatu 51-53A, 3. krs, Helsinki. Samassa tilassa järjestetään ylimääräinen virallinen kokous kaksi viikkoa myöhemmin, torstaina 28.2.2019 klo 18.

Kokouksessa 14.2.2019 käsitellään sääntömääräiset asiat ja sen lisäksi muutoksia yhdistyksen virallisiin sääntöihin. Jotta uudet säännöt tulisivat voimaan, on 3/4 paikalla olleista hyväksyttävä muutokset kokouksessa 14.2.2019 ja ylimääräisessä kokouksessa 28.2.2019.

Alla esitys uusista säännöistä.

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV r.y:n SÄÄNNÖT

1 §

Nimi ja kotipaikka

Seuran nimi on Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry ja nimen epävirallinen lyhennys HRV. HRV toimii Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, myöhemmin yhdistys, jäsenosastona. HRV:n kotikunta on Helsinki. Tukikohtana on Helsingissä Laajasalon Kallioniemi, osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki.

2 §

Tarkoitus

HRV:n tarkoituksena on veneilyharrastuksen kehittäminen ja ylläpitäminen. HRV pitää kunnossa Kallioniemessä olevien veneiden kesäsijoituspaikat, valvoo veneiden meri- ja satamakelpoisuutta, järjestää kursseja, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia merenkulussa, merimiestaidoissa, veneiden, moottoreiden ja venevarusteiden tuntemuksessa ja merilain tuntemuksessa. HRV järjestää myös erilaisia vesi-, ulkoilu- ja vesiurheilutilaisuuksia sekä ottaa tarvittaessa osaa vapaaehtoiseen meripelastutoimintaan. Tarkoituksensa edistämiseksi voi HRV harjoittaa veneilytarvikkeiden ja varusteiden välitystä jäsenilleen ja heidän vierailleen asianomaisella luvalla.

3 §

HRV:llä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, hallita ja omistaa irtainta ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta.

4 §

HRV:n varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen jäsen, joka suorittaa määrätyn liittymismaksun ja jonka HRV:n hallitus jäseneksi hyväksyy. Nuorjäseneksi voidaan eri anomuksesta hyväksyä jäsenen perheenjäsen, joka on veneilyharrastuksesta kiinnostunut tai edustaa kilpailuissa HRV:tä. Nuorjäsenyys lakkaa henkilön täytettyä 24 vuotta. HRV:llä voi olla myös kannattajajäseniä. Kunniakommodoriksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut HRV:n puheenjohtajana.  Kunniakommodoreita voi pääsääntöisesti olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut HRV:n tai sen tarkoitusperien hyväksi. HRV:n jäsenistä sekä heidän veneistään pidetään luetteloa, johon tehdään heitä koskevat merkinnät.

5 §

Jäsenmaksut

Uusien jäsenien liittymismaksun ja vuosittain suoritettavan jäsenmaksun sekä mahdolliset nuorjäsen- ja venepaikkamaksut määrää vuosikokous erikseen kutakin toimintavuotta varten. Jäsen-, nuorjäsen- ja venepaikkamaksut on suoritettava viimeistään maaliskuun 30 päivään mennessä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 §

HRV:stä eroaminen

Jos jäsen haluaa erota HRV:stä, ilmoittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti HRV:n kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kaikista muista velvollisuuksista paitsi ko. kalenterivuoden hänelle kohdistuvien maksujen suorittamisesta.

7 §

HRV:stä erottaminen

HRV:n hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän HRV:n liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään HRV:ssä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut HRV:n toimintaa tai muuten toiminut HRV:n sääntöjen vastaisesti. Jos jäsen on tyytymätön HRV:n hallituksen häntä koskevaan erottamispäätökseen, hän voi saattaa erottamispäätöksen HRV:n kokouksen käsiteltäväksi. Vaatimus tästä on esitettävä hallitukselle kirjallisesti viimestään (7) päivän kuluessa siitä, kun hän on erottamisestaan tiedon saanut. Jos vaatimusta ei esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsotaan jäsen HRV:stä erotetuksi vasta kun HRV:n kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

8 §

Hallitus

HRV:n asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, seuraavalla kokoonpanolla:

 • Puheenjohtaja (Kommodori)
 • Varapuheenjohtaja (Varakommodori)
 • Sihteeri
 • Rahastonhoitaja, rahastonhoitajaksi voidaan myös kutsua yhdistykseen kuulumaton ammattihenkilö tai ammattitoimisto.
 • 1 Satamakapteeni
 • 1-4 muuta varsinaista jäsentä

Puheenjohtaja ja satamakapteeni valitaan vuodeksi ja muut varsinaiset jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, siten että parillisina vuosina eroavat:

 • Rahastonhoitaja
 • 1-2 muuta varsinaista jäsentä

Parittomina vuosina eroavat:

 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • 1-2 muuta varsinasta jäsentä.

Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

9 §

Hallituksen tehtävät

 1. Valvoa HRV:n sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista
 2. Edistää HRV:n elinvoimaa ja toteuttaa sen tarkoitusta
 3. Hoitaa varoja ja vastata niiden hoidosta
 4. Valmistella yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat
 5. Nimetä HRV:lle II satamakapteeni, joksi voidaan kutsua yhdistykseen kuulumaton henkilö sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, määrätä heidän palkkionsa ja tehtävänsä.
 6. Antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä.
 7. Edustaa HRV:tä.
 8. Hoitaa tiedotustoimintaa.
 9. Muullakin tavoin edistää HRV:n pyrkimyksiä ja valvoa sen parantamista.
 10. Pitää jäsen- ja veneluetteloa.
 11. Kutsua HRV:n jäsenet yhdistyksen
 12. Antaa jäsenelle huomautus, jos hänen toimintansa antaa siihen aihetta.
 13. Suorittaa HRV:n hallinnassa olevien venepaikkojen jako.

10 §

Nimen kirjoittajat

HRV:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastohoitajan kanssa. Laskut hyväksyy kaksi hallituksen jäsentä.

11 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai kahden (2) hallituksen jäsenen vaatimuksesta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

12 §

Viralliset kokoukset

Kokouskutsut ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenlehdessä, Rakennuslehdessä tai HRV:n kotisivulla ja sähköpostitse.

Vuosikokous järjestetään helmi-maaliskuussa.

Vuosikokouksen työjärjestys on seuraava:

 1. Kokouksen avaa hallituksen jäsen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
 4. Valitaan kaksi (2) kokouspöytäkirjan tarkastajaa sekä riittävä määrä äänenlaskijoita.
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 6. Käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta sekä luetaan tilintarkastajien kertomus sekä sallitaan keskustelua asiasta.
 7. Vahvistetaan tilinpäätös.
 8. Päätetään vastuuvapauksen myöntämisestä hallitukselle HRV:n asiain hoidossa edelliseltä kalenterivuodelta.
 9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen satamakapteeni vuodeksi eteenpäin.
 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 12. Käsitellään ko. vuoden toimintasuunnitelma.
 13. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä ko. vuoden jäsen-, liittymis-, nuorjäsen-, kannattajajäsen- ja muiden maksujen suuruus.
 14. Määrätään tilintarkastajien palkkiot.
 15. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
 16. Päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

 

Toimintavuosi

HRV:n toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi, ja tilinpäätös tulee olla valmiina viimeistään tammikuun 30 päivä, jätettäväksi tilintarkastajalle, joiden tulee antaa kertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun 10 päivään mennessä.

 

Edellisvuoden hallitus hoitaa HRV:n juoksevia asioita, kunnes vuosikokous on vahvistanut hallituskokoonpanon ko. kalenterivuodelle.

 

Äänioikeus

HRV:n kokouksissa käyttävät päätäntävaltaa henkilökohtaisesti läsnäolevat jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet ja kunniajäsenet. Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etäyhteydellä, jos se on teknisesti toteutettavissa. Tällöin äänestystapa määritellään tapauskohtaisesti yksityisyys huomioiden. Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei kyseessä ole henkilövaali, joka suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, jossa ratkaisee arpa. Milloin vähintään kaksi (2) jäsentä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin. Kannattaja- ja nuorjäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Lippu

HRV:n tunnuksena ovat Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamat lippu- ja kerhoviirit, joiden käytössä on noudatettava yleisiä lippusääntöjä.

Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa, vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa vähintään ¾ kaikista annetuista äänistä. Hyväksytty muutos tulee voimaan heti, kun HRV on saanut yhdistyksen hallituksen lausunnon ja sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

HRV:n purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat HRV:n purkamista, vaaditaan ¾ HRV:n kokouksessa annetuista äänistä ja päätös vahvistetaan seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä HRV:n kokouksessa, vähintään ¾ ääntenenemmistöllä.

HRV:n omaisuus

Jos HRV purkautuu tai lakkautetaan, jäävät sen varat yhdistyksen omaisuudeksi. Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV:n kevätkokouksessa 14.2.2019 ja ylimääräisessä kokouksessa 28.2.2019, yhdistyksen hallituksen lausunto XX.XX.2019 sekä viety PRH:n yhdistysrekisteriin XX.XX.2019.

 

 

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV r.y.

Ohjeet ja perusteet HRV:n pöytäviirin myöntämiseksi.

 1. Pöytäviirin myöntämisestä päättää HRV:n hallitus
 2. HRV:n pöytäviiri on tarkoitettu jaettavaksi huomionosoituksena tai tunnustuksena ansioituneesta tai aktiivisesta toiminnasta Helsingin Rakennusmestariveneilijät r.y:n tai muun veneilyyn liittyvän aktiivisen tai ansioituneen toiminnan tunnustuksena.
 3. Viiri voidaan luovuttaa myös HRV:n jäsenille heidän 50- tai 60-vuotismerkkipäivänään sillä edellytyksellä, että henkilö on ollut 60-vuotismerkkipäivään mennessä jäsenenä neljä vuotta.
 4. Viirin saajista pidetään luetteloa. Saajat merkitään luovutuskirjaan aikajärjestyksessä.

 

Helsingissä XX.XX.2019

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV r.y. hallitus

 

[nimet]

 

 

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV r.y.

Ohjeet ja perusteet HRV:n kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi.

 1. Ansiomerkin myöntää vuosikokous hallituksen esityksestä.
 2. HRV:n kultainen ansiomerkki on tarkoitettu myönnettäväksi HRV:n jäsenelle huomionosoituksena ja tunnustuksena erittäin ansioituneesta sekä aktiivisesta toiminnasta ja mukana olemisesta HRV:n kehittämisessä, sekä ollut jäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta.
 3. Ansiomerkkiä käytetään tumman puvun kanssa HRV:n, yhdistyksen, RKL:n tai muissa asiaan liittyvissä juhlatilaisuuksissa, tai perhejuhlissa. Ansiomerkki on kultainen halkaisijaltaan 20 mm, mutta muutoin klubimerkin muotoinen.
 4. HRV:n kultaisen ansiomerkin saaneista pidetään luetteloa, johon merkitään myös saamiseen vaikuttaneet ansiot. Ansiomerkit numeroidaan.

 

Helsingissä XX.XX.2019

 

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV r.y. hallitus

 

[nimet]

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s